Truck Race Promotion ltd. © All rights reserved. Website created by MelkwegDigital

Adatvédelmi nyiltakozat

2017.08.08

Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat I. Általános rendelkezések
I/1. Az Üzemeltető személye

Jelen webáruházat a Truck Race Promotion Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevudei u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-181139; e-mail: info@truckracepromotion.com, továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

I/2. A felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

I/3. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya az Üzemeltet jelen weboldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki. Ellenkez kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdet , vagy azon más módon megjelen harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkez kikötés hiányában a Nyilatkozat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

A Nyilatkozat módosításának jogát az Üzemeltető fenntartja. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatja a felhasználókat a korábbi módosításokról. Az Üzemeltető a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követ en hatályosak. Az Üzemeltet nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a felhasználók részére.

I/4. A weboldal célja

Jelen Weboldal célja az Üzemeltető rendezvényének bemutatása valamennyi látogató számára, egyúttal tájékoztatás adása a jegyárakról és vásárlás menetér l.

II. Adatkezelés

II/1. Az adatkezelés jogalapja és elvei

A személyes adatok kezel je az Üzemeltető . Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint az esetleges regisztrációval elfogadják jelen Nyilatkozatot. Jelen Nyilatkozat az érintett tájékoztatásának min sül.

Az Üzemeltető kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Weboldallal összefügg tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. Az Üzemeltet törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére. Az Üzemeltető valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal

szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Az Üzemeltetőnem kezel olyan adatot, amelyek kezelése a célok eléréséhez nem szükséges. Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:

- személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;

- az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;

- a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes; - az adatok pontosak, teljesek és id szer ek;

- ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;

- az érintettek jogai megfelel en érvényesülnek.

II/2. Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése az Üzemeltet székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az üzemeletet által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Üzemeltető hozza meg. Az Üzemeltető magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, els sorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.

Az Üzemeltető az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelmér l és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvének rendelkezéseit.

II/3. Regisztráció

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a Weboldalon keresztül, amelyek igénybe vétele regisztrációhoz kötött (pl. akciók, nyereményjátékok, hírlevelek). A regisztráció során a felhasználó a regisztrációs adatlapon meghatározott adatokat adja meg. A megadott adatok célja a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy jegyvásárlás és online számlázás céljából egyes adatok megadását a kötelez vé tegye. A regisztráció során megadott adatokat az Üzemeltető kezeli.

II/4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A jegyvásárlás során megadott adatok kezelésének els dleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmen en a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése, továbbá a – jelen Nyilatkozatban meghatározottak szerint

– felhasználók részére hírlevelek és reklámok küldése, piac- és közvélemény- kutatás, marketing célú megkeresés.

Az adatkezelés során az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek – megfelel en jár el. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmez ket töröljön, vagy újabb adatmez ket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik.

Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja. Az Üzemeltető nem változtathatja meg a megadott adatokat.

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteir l az Üzemeltető minden esetben megfelel tájékoztatást nyújt.

II/5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz az Üzemeltető érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.

A kezelt adatokat az Üzemeltető csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhet vé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Az Üzemeltető az irányadó jogszabályoknak megfelel en jogosult arra, hogy egyes technikai m veletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Üzemeltető döntéseinek végrehajtására jogosult, az Üzemeltet utasításainak megfelel en. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Üzemeltető felel sségét nem érinti.

Az Üzemeltető a felhasználó által megadott adatokat a II/4. pontban foglaltaknak megfelel en els sorban azonosítás, kapcsolattartás, a szolgáltatások nyújtása és fejlesztése, hírlevelek és reklámok küldése, kutatás céljából használja fel. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a II/10. pont alapján rögzített technikai adatokat statisztikai célokra felhasználja.

II/6. Reklámozási és kutatási célú adatkezelés

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy a felhasználók regisztráció során megadott elérhet ségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát, egyéb, kapcsolattartásra használt azonosítóit) felhasználja arra a célra, hogy a felhasználónak az Üzemeltetővel, az Üzemeltető tevékenységével, valamint a Weboldallal összefügg promóciós célú elektronikus levelet és egyéb közlést, a szolgáltatással összefügg hírlevelet küldjön, számára ilyen célú tájékoztatást juttasson el.

Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, az Üzemeltető jogosult arra, hogy a

felhasználó részére a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, és ebb l a célból megadott adatait felhasználja. A hozzájárulás az e-mailben, telefonon, a postai úton, valamint az egyéb módon történ megkeresésre egyaránt vonatkozik.

Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, az Üzemeltető jogosult arra, hogy a felhasználó adatait felhasználja közvélemény-kutatás, piackutatás céljára, kutatási minta összeállítására, a felhasználók kutatás során való megkeresésére.

II/7. Az adatkezelés id tartama
Az Üzemeltető a megadott adatokat törli, ha:
- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
- az érintett azt kéri;
- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi; - az adatkezelés célja megsz nt;
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti a weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Üzemeltető rendszere törli. A regisztrációhoz kötelez en megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható. Amennyiben a felhasználó és az Üzemeltet között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhet k. Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Üzemeltet az adatokat kezelheti.

II/8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szerepl , és általa nem helyesbíthet adatok helyesbítését az Üzemeltetőt l kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját töröltesse. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezelésér l. A tájékoztatást az Üzemeltető elektronikus levélben is megadhatja.

Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést az I/1. pontban megadott elérhet ségeken kérheti.

II/9. Adatbiztonság

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelel szint védelmér l különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelel technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

II/10. Adatok kezelése technikai célból

Az Üzemeltető rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP- címét, a látogatás kezd id pontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függ en – a böngész és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A szolgáltató a felhasználó számítógépén cookie-t helyez el és olvas vissza. (A cookie olyan szöveges fájl, melyet a honlap webszervere a felhasználó számítógépének merevlemezére telepít annak kés bbi azonosítása érdekében. Ha a böngész visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezel szolgáltatónak lehet sége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.) A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépér l,

illetve letilthatja böngész jében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie- k letiltása a böngész használati komfortját befolyásolhatja.

A cookie kezelésére általában a böngész k Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehet ség.

II/11. Adatvédelmi nyilvántartás

Az Üzemeltető az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosítót az adatkezel annak kézhezvételét követ en jelen Nyilatkozatban feltünteti.

III. Egyes adatkezelésekre vonatkozó speciális rendelkezések

III/1. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

A www.kamionfesztival.hu honlapon keresztül szervezett nyereményjátékok esetén az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintettek önkéntes hozzájárulása. Az érintettek a hozzájárulást azzal adják meg, hogy a jelen Nyilatkozat ismeretében személyes adataikat a nyereményjátékban való részvétel céljára megadják. Az adatok megadásával az érintett a jelen Nyilatkozat szerinti adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul.

Az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a nyereményjátékban nyer, nevét az Üzemeltető nyilvánosságra hozza. Az Üzemeltető saját hatáskörében határozza meg a nyereményjátékban való részvételhez szükséges személyes adatok körét, a célhoz kötöttség elvének tiszteletben tartása mellett.

Az adatkezelés célja a fenti II. részben meghatározottakon túlmen en a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények eljuttatása, a nyereménnyel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. Az Üzemeltet jogosult arra,

hogy a nyereményjátékhoz kapcsolódóan megadott személyes adatokat a II/6. pontban meghatározottak szerint felhasználja reklámozási és kutatási célra, ebb l a célból az érintettet megkeresse, számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön, vagy felkérje kutatásban való részvételre.

A nyereményjátékhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatok törlését az érintett kérheti, kivéve, ha az adatok kezelését jogszabály írja el a nyereményjátékkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesítése céljából, vagy az adatok kezelése a nyereményjátékból származó igények érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelésre egyebekben a fenti II. részben foglaltak megfelel en irányadók. IV. A felhasználókra irányadó szabályok
IV/1. A felhasználó kötelességei és felel ssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kell gondossággal eljárni. Az Üzemeltet nem tehet felel ssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelmér l nem megfelel en gondoskodott. A felhasználó az oldalt csak saját felel sségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felel sséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kell körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felel sségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem el tt tartásával eljárni.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységt l, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz f z d jogokat, különösen a szerz i jogvédelem alá es irodalmi, tudományos és m vészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelz k védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy b ncselekmény elkövetését l, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezést l, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységt l, amely az oldal rendeltetésszer használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységt l, amely az Üzemeltet érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

- Tartózkodni az oldal m ködésének megzavarásától, akadályozásától;

- Tartózkodni olyan tevékenységekt l, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

- Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

- Tartózkodni minden olyan tevékenységt l, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

- Tartózkodni minden olyan tevékenységt l, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl az Üzemeltet további korlátozásokat állapíthat meg, melyekr l a felhasználókat tájékoztatja. A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek min sül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltet az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövet azonosítása érdekében. Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

IV/2. Eljárás a szabálysért felhasználókkal és felhasználókkal szemben

Amennyiben a felhasználó a jelen Nyilatkozatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, az Üzemeltető a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megsz nik, és a jöv ben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe. Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, az Üzemeltető a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlését l független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, az Üzemeltető az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez f z d jogos érdekét bizonyítja.

V. Üzemeltető felel sségének kizárása

V/1. A szolgáltatás folyamatossága

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden t le elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető nem szavatolja a weboldal elérésének szünetmentességét, nem tehet felel ssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal m ködése során el álló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felel ssé nem tehet . Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felel sséget nem vállal.

V/2. Az oldalon közzétett információkért való felel sség

A Weboldalon közzétett információk nem min sülnek ajánlatnak. Az Üzemeltet nem vállal felel sséget azért, hogy a Weboldalon megjelen szolgáltatások ténylegesen elérhet k lesznek a jöv ben. A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

VI. Jogérvényesítés

VI/1. Az Üzemeltet höz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltet höz, aki minden t le telhet t megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Üzemeltet a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseir l a felhasználót tájékoztatja.

A kifogást az Üzemeltet I/1. pont szerinti elérhet ségeire kell elküldeni. VI/2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

- Panaszával fordulhat közvetlenül az Adatkezel höz, aki a panaszt az V/1. pont szerint kivizsgálja;

- Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben az Adatkezel 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;

- Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; - Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A www.kamionfesztival.hu adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Adatkezelő: Truck Race Promotion Kft.
Székhely, lakcím: 1037, Budapest, Montevideo u. 5. Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-121119/2017. 

Friss hírek

News image

2022.06.08

Kamionverseny előzetes, Hungaroring

A rajongók a Super Racing Fesztiválon hatalmas fiesztára számíthatnak, hiszen a hétvégén a Hungaroringen a kamionversenyek mellett a FIA Túraautó Világkupa és az FIA eTúraautó Világkupa is rajthoz áll.

Tovább...
News image

2022.05.11

Michelisz és Kiss Norbi együtt: a Super Racing Fesztivál menetrendje

A hazai motorsport két jelenlegi két legnagyobb alakja, Michelisz és Kiss Norbi egyazok hétvégén szerepelhetnek majd a hazai versenyükön.

Tovább...
News image

2020.05.28

Michelisz és Kiss mégis együtt a Hungaroringen!

Tovább...